Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระรามหลวงชั้นโท ห่างจากวัดใหญ่ชัยมงคล 1.4 กิลโเมตร ด้านหลังเป็นแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยามาบรรจบกัน สันนิฐานว่า เจ้าชายสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง มีพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ได้มีการปิดทองขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 4 นามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก 

สิ่งที่น่าสนใจบริเวณวัด
- ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
- บานประตูแกะสลัก
- สมอเรือโบราณ
- มีปลาสวาย ปลานิล มากมาย สามารถไปชมและให้อาหารได้