Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ อยู่ใกล้กับวัดราชบูรณะ แต่ก่อนสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ราชอาณาจักร และ ศาสนจักร วัดนี้ได้สถาปนาขึ้รในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 แต่ไม่สำเร็จ ต่อมา สมเด็จพระราเมศวรโปรดให้สร้าง พระปรางค์มหาธาตุ ขึ้น

วัดพระมาหาธาตุมีพระปรางค์ 5 องค์ สมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จประกอบพิธีบวงสรวง แต่ในรัชกาบที่ 6 ได้พังเสียหายทั้งหมด