Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณ คลองสวนพลู เดิมพระเข้าอู่ทองได้สถาปนาเป็ฯพระอาราม นามว่า วัดป่าแก้ว  หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกได้กลายเป็นวัดร้าง พระครูภาวนาได้บรูณะขึ้นมาใหม่ ภายในวัดประกอบไปด้วย
 

บริเวณวัดประกอบด้วย
- เจดีย์ทรงลังกา สูง 60 เมตร 
- พระพุทธไสยาสน์
- ศาลเจ้าพ่อสิทธิชัย
- หุ่นขี้ผึ้ง พระครูภาวนา อีตเข้าอาวาส
- พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช