Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya Kantary Hotel Ayutthaya Woraburi Ayothaya

อยุธยา

อยุธยา

- เที่ยวโบราณสถาน อยุธยามีโบราณสถานให้ชมอย่างจุใจ ที่ไม่ควรพลาด

- ไหว้พระ ในอยุธยามีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวไทยนับถือศรัทธาหลายองค์ ที่สำคัญ

- ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และ พิพิธพัณฑ์ ให้เลือกชมหลายแห่ง

- พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่คนนิยมเที่ยวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวางและสวยงาม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งแบบไทย ยุโรป และจีน นอกจากนี้ยังมีวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบกอทิกเป็นเอกลักษณ์

- แหล่งงานหัตถกรรม อยุธยามีงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านหลายอย่าง เช่น การปรุงเรือนไทย งานสลักหิน งานสานปลาตะเพียน งานตีมีดอรัญญิก ฯลฯ มีจำหน่ายตามแหล่งขายของที่ระลึก และ แหล่งผลิตเฉพาะบางแห่งที่น่าสนใจ

 

ภูมิประเทศ

ยุธยาเป็นที่ลุ่ม ไม่มีภูเขา แต่มีแม่น้ำสายใหญ่คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบเมือง ตัวจังหวัดเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำ อยุธยาห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 2,556 ตรกม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี มี 16 อำเภอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังนัอย